Photos | 1319 Blair St, Houston, TX 77008

Photos taken of 1319 Blair St, Houston, TX 77008 for Pat Houston on June 23, 2018.